Hæderstegn 2018

20-02-2018

 

Beredskabsforbundets Hæderstegn, der tildeles af Beredskabsforbundets præsident efter vedtagelse af dets landsledelse, kan tildeles:

1) Personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for Beredskabsforbundets arbejdsområde.
2) Personer, som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark. 
3) Det kan endvidere i særlige tilfælde tildeles andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen.

Om de tre grupper af personer, der kan modtage hæderstegnet, gælder følgende retningslinjer, der skal betragtes som mindstekrav for at kunne få tildelt Beredskabsforbundets Hæderstegn.

Ad 1) Personer, som gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde 
- Denne gruppe omfatter frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet. 
- Med "gennem længere tid" menes normalt mindst 15 år. 
- Med "anerkendelsesværdigt arbejde" menes arbejde, hvorved den frivillige klart skiller sig ud fra flertallet. Som eksempel på anerkendelsesværdigt arbejde kan nævnes arbejde med projekter og ledelse i Beredskabsforbundet, men hæderstegnet tildeles altid efter en konkret vurdering. 
Som udgangspunkt tildeles 7-8 hæderstegn årligt til frivillige og personer med nøgleroller i Beredskabsforbundet.

Ad 2) Personer, som på anden måde i særlig grad har gjort sig fortjent ved deres virke for redningsberedskabssagen i Danmark

Denne gruppe omfatter ansatte i redningsberedskabet, der har udført noget særligt.
- Beredskabschefer m.fl., der har fungeret i stillingen i en årrække, og har opbygget eller bevaret en velfungerende frivilligstyrke, kan eksempelvis komme i betragtning 
- Beredskabsstyrelsen råder over 2 hæderstegn (3 hvert andet år), som falder ind under denne gruppe. 
Som udgangspunkt tildeles 2-3 hæderstegn til ansatte, inkl. Hæderstegnene, som Beredskabsstyrelsen råder over.

Ad 3) Andre personer, der har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen

Denne gruppe omfatter særlige tilfælde, hvor en person har gjort en indsats af betydning for redningsberedskabssagen. Der kan være tale om en enkeltstående sag.
- Gruppen omfatter ofte politikere og nøglepersoner i samfundet.
Som udgangspunkt tildeles 1-2 hæderstegn årligt til denne gruppe.

Der tildeles normalt kun op til 10 hæderstegn hvert år, hvortil kommer hæderstegn, som Beredskabsstyrelsen råder over (henholdsvis 2 og 3 hvert andet år). Ved markering af særlige begivenheder kan landsledelsen tildele et højere antal hæderstegn. Det påhviler landsledelsen at prioritere de indstillede i forhold til antal hæderstegn, dog sådan at ingen tildeles hæderstegnet uden at opfylde ovennævnte mindstekrav.

Indstilling til modtagelse af hæderstegnet
Myndigheder, kredse eller enkeltpersoner kan foretage indstilling.

Indstillingen sker på et indstillingsskema, evt. bilagt supplerende oplysninger og motivering. Alle indstillingsskemaets felter skal være udfyldt. Indstillingen sendes til Beredskabsforbundets Landskontor, Att. Præsidenten, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Indstillingen skal være Landssekretariatet i hænde senest den 1. marts.

Andre forhold omkring tildeling
De modtagne indstillinger vurderes af landsledelsen, der træffer beslutning om tildeling.

Efter beslutning i landsledelsen om tildeling af hæderstegn, underretter landssekretariatet hæderstegnsmodtagerne, og inviterer dem til landsrådsmødet.

Modtagere af Hæderstegn 2017.