Stort flertal for at kredsledere skal vælges

28-05-2019

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

1. Fremover skal kredsledere og vicekredsledere i Beredskabs-forbundets kredse ikke længere udpeges – i stedet skal medlemmerne af kredsene vælge dem.

2. Forbundets regioner bliver ”ligestillet”, hvad angår antallet af viceregionsledere i landsledelsen. Fremover repræsenteres alle fem regioner af regionsleder og én viceregionsleder. Indtil nu har Region Hovedstaden haft to viceregionsledere i landsledelsen.

3. Desuden indfører forbundet nye koordinationsudvalg, som skal være bindeled mellem de frivillige fra forskellige kredse og de enkelte redningsberedskaber.

Disse tre punkter var de vigtigste i en lang række af forslag til vedtægtsændringer, som de delegerede på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde den 26. maj i Vingsted Hotel & Konferencecenter skulle tage stilling til.

Forslagene var stillet af landsledelsen efter et langvarigt arbejde i et strukturudvalg, som havde fået opgaven med at ”frisere” og modernisere vedtægterne. Opgaven opstod som et krav fra Forsvarsministeriet, og ændringsforslagene har blandt andet til hensigt at styrke de lokale og regionale led og at gøre Beredskabsforbundets struktur mere gennemskuelig og demokratisk.

Og alle forslag blev vedtaget med stort flertal på Landsrådsmødet – både de ”tunge” paragraffer og de punkter, hvor der blot var tale om kosmetiske og sproglige rettelser.

Skriftlig afstemning

To gange var det dog nødvendigt med skriftlig afstemning, da håndsoprækningen ikke tydeligt viste, om der var det flertal på to tredjedele, som kræves til en vedtægtsændring:

Det gjaldt forslaget om valg af kredsleder og vicekredsleder i det, som fremover bliver paragraf 8 i forbundets vedtægter. Her var Marianne Kristiansen, kredsleder i Slagelse, bekymret for, om man får de rigtige ledere valgt. Den skriftlige afstemning gav dog et flertal for vedtægtsændringen: 94 stemte for og 20 imod.

Også forslaget om at indføre en ny paragraf 9 om nye koordinationsudvalg måtte til skriftlig afstemning. Her gik diskussionen især på, at formanden for koordinationsudvalget ifølge forslaget skal vælges blandt alle medlemmer af

 

kredsene – altså ikke kun blandt kredsledere og vicekredsledere. Men kun blandt de medlemmer, som har kontrakt med beredskabet.

Her gav den skriftlige afstemning 90 stemmer for og 25 imod – svarende til 78 procent ja-stemmer.

Formelt set er de ændrede vedtægter først gyldige, når de er godkendt af Forsvarsministeriet.

Præsidenten genvalgt

På Landsrådsmødet var der også genvalg af præsident Jan Johansen (MF for Socialdemokratiet), som dog ikke var til stede på grund af en travl valgkamp op til Folketingsvalget.

Regnskabet blev fremlagt af direktør Carsten Iversen og godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

Det viste ordinære indtægter på 14.640.639 kroner og samlede udgifter på 15.882.857 kroner. Altså et driftsmæssigt merforbrug på 1.242.218 kroner, som dog var helt efter planen, idet egenkapitalen efter et stort mindreforbrug i 2017 er nedbragt med ekstra investeringer og aktiviteter.

 

I dette dokument kan du se, hvilke paragraffer i Beredskabsforbundets vedtægter, der var ændringsforslag til. De er markeret med gult. Som nævnt herover blev alle forslag vedtaget.

Se hele regnskabet her i Beredskabsforbundets ledelses- og årsrapport for 2018.

Læs mere om vedtægtsændringerne og om Landsrådsmødet i juni-nummeret af online-magasinet Frivillig.